Qrcode二维码 - API

# Qrcode二维码API请求方式 #
  • Method: GET

# 请求地址 #
https://viapi.cn/qrcode
# 参数 #
text  : 二维码对应的网址
m  : 二维码白色边框尺寸,缺省值: 0px

e  : 容错级别(errorLevel),可选参数如下(缺省值 L):
     L水平 7%的字码可被修正
     M水平 15%的字码可被修正
     Q水平 25%的字码可被修正
     H水平 30%的字码可被修正
p  : 二维码尺寸,可选范围1-10(具体大小和容错级别有关)(缺省值:3)
# 返回数据 #
本API无返回数据,直接输出二维码

# 备注 #
-=-=-=-

# 示例 #
https://viapi.cn/qrcode/?m=1&e=L&p=8&text=https://viapi.cn